Yllegale ˙tjeften WOII by Tresoar
Yllegale parse, ˙tjeften yn de kolleksje fan Tresoar
Jo fine hjir in oersjoch fan de fersetskranten ˙t de Twadde Wrâldkriich yn de kolleksje fan Tresoar. It grutste part dêrfan is ôfkomstich út it besit fan it Fersetsmuseum Fryslân.

Twa publikaasjes binne hielendal scand ('B.B.C. Niews' en 'de V 3'). Ek binne der ferwizingen nei de sintrale katalogus (OPC) opnommen en ferwizingen nei oare sites mei yllegale kranten.

Lydia Winkel hat in standertwurk skreaun oer de űndergrűnse parse; alhiel wersjoene printinge ˙t 1989, sjoch OPC.